Πρόγραμμα Δήμου Χανίων Interreg Step2Smart

Project Description

Το Step2Smart είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Πράξη) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο στόχος αυτός είναι απόλυτα συνυφασμένος με τον γενικότερο στόχο επίτευξης Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development) όπου απαιτείται και φαίνεται απαραίτητη η διασύνδεση του περιβάλλοντος με τον τομέα των μεταφορών, εφόσον οι μεταφορές είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός ρύπων.

Η ομάδα του Step2Smart, του Δήμου Χανίων, συνέβαλε στην δημιουργία ενός Πρότυπου Διαλειτουργικού Συστήματος Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για την Διαχείριση Αστικών Μεταφορών και Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με έμφαση στα Συστήματα ITS (Intelligent Transport Systems ή αλλιώς Συστήματα Ευφυών Μεταφορών – ΣΕΜ).

Μια από τις βασικές λειτουργίες του Συστήματος είναι η τροφοδότηση κατάλληλων μηνυμάτων στις πινακίδες VMS, στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στην εφαρμογή (mobile application) σχετικά με την κυκλοφοριακή ροή της πόλης (Χαμηλή, Μέση, Αυξημένη) και τον εκτιμώμενο χρόνο ταξιδιού, επί του οδικού άξονα με αφετηρία το Λιμάνι της Σούδας και προορισμό την είσοδο της πόλης.

Η GoPro Events ως ανάδοχος Παραδοτέων  που αφορούσαν την υποδοχή και φιλοξενία στα πλαίσια συναντήσεων εταίρων, την προετοιμασία πληροφοριακού υλικού Πράξης. την εκπόνηση δράσεων δημοσιότητας και την 3η Ημερίδα Πράξης παρουσιάζει συνοπτικά τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης αλλά και την μεθοδολογία που ακολούθησε για την υλοποίηση της σύμβασης στο σύνολο της,  σε συνεργασία με την Ομάδα του Δήμου Χανίων. Ο προγραμματισμός αυτός αν και ανατράπηκε  στην πορεία ως συνέπεια της πανδημίας του  covid-19 και των μέτρων που έλαβαν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας – Κύπρου για τον περιορισμό της εξάπλωσης της, εντούτοις με μεθοδικότητα και προσαρμογή στις νέες συνθήκες επιτευχθεί σε μεγάλο βαθιό η υλοποίηση της με την αξιοποίηση της τεχνολογίας της Πληροφορικής.

Συγκεκριμένα η GoPro Events ανέλαβε και παρέδωσε τα ακόλουθα:

 • Προετοιμασία λίστας αποδεκτών
 • Προετοιμασία και εκτύπωση ατζέντας
 •  Συλλογή και οργάνωση παρουσιάσεων ομιλητών
 • Δημιουργία διαφορετικών αφισών για τις διάφορες φάσεις της δράσης
 • Μακέτα φυλλαδίου πράξης
 • Δημιουργία υλικού προγράμματος
 • Δημιουργία/σύνταξη περιεχομένου ένθετου φυλλαδίου που αφορά τα Χανιά
 • Δημιουργία και υλοποίηση υλικού συμμετεχόντων (πχ τσάντες, στυλό, σημειωματάρια, roll up, μάσκες). Αξίζει να σημειωθεί ότι το υλικό που δημιουργήθηκε ήταν από οικολογικά υλικά για να συνάδει με το θέμα της Πράξης.
 • Δημιουργία, σύνταξη & αποστολή προσκλήσεων
 • Σύνταξη κειμένων δελτίων τύπου
 • Εκτυπώσεις υλικού
 • Λήψεις με Drone για την παραγωγή video spot (για την προβολή των αποτελεσμάτων της πράξης στο Δήμο Χανίων)
 • Επαφές με προσκεκλημένους για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Συντονισμό προμηθευτών και επιμέλεια υλικού δημοσιότητας
 • Υλοποίηση της 3ης Τεχνικής Σύσκεψης και 3ης Ημερίδας Πράξης διαδικτυακά με μέριμνα και οργάνωσή μας. Επίσης σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων έγινε live μετάδοση της 3ης Ημερίδας Πράξης στο youtube και facebook του Δήμου.
 • Επιμέλεια για την παροχή όλου του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού (μικροφωνική εγκατάσταση, φορητά μικρόφωνα, laptop, data projector).
 • Τηλεοπτική κάλυψη σε επίπεδο ρεπορτάζ από τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.
 • Αναρτήσεις σχετικού υλικού από την Ημερίδα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
 • Ταχυδρομικές αποστολές υλικού δημοσιότητας σε συμμετέχοντες και εταίρους.

Χρήσιμα links:

http://greece-cyprus.eu/

http://www.eng.ucy.ac.cy/step2smart/indexGR.html